Regulamin sklepu Jacob’s Style


 

Sklep internetowy Jacob’s Style działa pod adresem https://www.jacobsstyle.com i prowadzony jest przez firmę:

Stolarstwo i Rękodzieło Jakub Kalski

ul. Kolonia Prawa 3

19-206 Rajgród

NIP 719-15-26-980

Tel.: 602 404 063

kontakt@jacobsstyle.com

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet.

2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Zdjęcia na stronie sklepu przedstawiają konkretny sprzedawany produkt. Przy każdym przedmiocie podana jest cena z podatkiem.

4. Realizacja Zamówień odbywa się w kolejności zaksięgowania należności na koncie, lub kolejno przy zadeklarowaniu uiszczenia opłaty przy odbiorze przesyłki.

5. Zamówienie złożone przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową, gdzie również zawarte będą wszystkie szczegółowe informacje na jego temat.

6. Składając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

7. W trakcie składania zamówienia Kupujący wybiera sposób płatności i rodzaj przesyłki. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem kuriera.

8. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od wagi i gabarytów spakowanego zamówienia.

9. Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą:

ręcznego przelewu bankowego
płatności przy odbiorze.
Na życzenie Kupującego wystawiamy Fakturę.

10. W przypadku, gdy Kupujący poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane – Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

11. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to dwa tygodnie (14 dni). Po tym terminie nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane.

12. Wysyłka Zamówienia odbywa się w kolejności omówionej w punkcie 4. możliwie jak najszybciej, po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

13. Reklamacja uszkodzonego towaru będzie uwzględniona z pisemnym protokołem sporządzonym w obecności kuriera, brak protokołu oznacza brak możliwości reklamacji uszkodzonego towaru.

15. Realizacja Zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Kupujący zostanie poinformowany komunikatem na stronie głównej Sklepu, a także na stronie społecznościowej Facebook.

16. Wszelkie reklamacje należy składać przy pomocy poczty elektronicznej: kontakt@jacobsstyle.com lub w formie tradycyjnej na adres: Stolarstwo i Rękodzieło Jakub Kalski, ul. Kolonia Prawa 3, 19-206 Rajgród.
Szczegóły reguluje Kodeks Cywilny.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

18. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sklep internetowy www.jacobsstyle.com :

19. gwarantuje zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

20. działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 141, poz. 1176, ze zm.)
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2007 r. Nr. 50, poz. 331 ze zm.)
Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.)
Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl , na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.
RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.